ویدئوهای اساتید

مصطفی حیات غیبی و رضا حجت زاده، نوازنده و مدرس در آموزشگاه موسیقی چکاد

سهیل نیکبخت، نوازنده و مدرس هنگدرام آموزشگاه موسیقی چکاد

سمیرا مهرافشا، نوازنده و مدرس هنگدرام آموزشگاه موسیقی چکاد

مجید دولتیاری، نوازنده و مدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی چکاد

ماهگل سرشت احمدی، نوازنده و مدرس گیتار آموزشگاه موسیقی چکاد

سهیل نیکبخت، نوازنده و مدرس هنگدرام آموزشگاه موسیقی چکاد

سهیلا بنی نجاریان، نوازنده و مدرس تنبک آموزشگاه موسیقی چکاد

سهیل نیکبخت، نوازنده و مدرس هنگدرام آموزشگاه موسیقی چکاد

رضا حجت زاده، نوازنده و مدرس پیانو آموزشگاه موسیقی چکاد

هومان رومی، نوازنده و مدرس کمانچه در آموزشگاه موسیقی چکاد

پوریا آرمانفر، نوازنده و مدرس پیانو آموزشگاه موسیقی چکاد

سهیل نیکبخت، نوازنده و مدرس هنگدرام آموزشگاه موسیقی چکاد

نیلوفر دیلمی، نوازنده و مدرس گیتار آموزشگاه موسیقی چکاد

سهیل اله دادیان ، نوازنده و مدرس دف آموزشگاه موسیقی چکاد

مصطفی هاشم زاده، نوازنده و مدرس تنبک آموزشگاه موسیقی چکاد