اجرای گروه کوبه ای کودکان- کنسرت آموزشی آموزشگاه موسیقی چکاد سال 1395

اجرای گروه کوبه ای کودکان در ورکشاپ اسفند 1395 آموزشگاه موسیقی چکاد به سرپرستی استاد سهیل  اله دادیان
رای بدهید