اجرای کلاسی هنرجویان ویلن ، کلاس استاد یاسمن احمدی- مردادماه 9

17مردادماه 1398 در سالن اجرای آموزشگاه برگزار شد.

هنرجویان در این ورکشاپ، به اجرای تک نوازی ویلن (ویولن) و همچنین آنسامبل پرداختند. آنسامبل ویلن (ویولن) کودکان بر اساس متد سوزوکی تحت تعلیم استاد یاسمن احمدی انجام شد.

آموزش ویلن توسط استاد یاسمن احمدی، نوازنده و مدرس ویلن (ویولن) آموزشگاه موسیقی چکاد، فارغ التحصیل رشته نوازندگی ساز جهانی با ساز تخصصی ویلن (ویولن) از دانشگاه هنر تهران

رای بدهید