اجرای کلاسی هنرجویان کلاس قانون استاد هدیه ملکی پور-تیرماه 1398

27ام تیرماه 1398 در سالن اجرای آموزشگاه برگزار شد.

هنرجویان در این اجرا، به اجرای تعدادی از قطعاتی که آموزش دیده بودند پرداختند.

هدف از اجراهای کلاسی، تجربه اجرای صحنه ای و افزایش انگیزه هنرجو در پی ارائه آموخته های خود به شنونده می باشد.

رای بدهید