چاپ

آموزشگاه موسیقی چکاد برگزار کننده  کلاس های صداسازی، آواز کلاسیک ایرانی (سنتی)، آواز کلاسیک غربی، آواز پاپ، کر و... به صورت فردی یا گروهی

 

دوره استاد  روز
آواز کلاسیک ایرانی(سنتی) و تصنیف خوانی - صداسازی  پارسا حسن دخت یکشنبه
صداسازی و آواز کلاسیک غربی و پاپ سعید رضایت دوشنبه، چهارشنبه